1. GENERELT
1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem Mobication og kunden i alle aftaleforhold.

2. PRODUKTET
2.1 Mobication leverer en samlet løsning bestående af designet/programmeret hjemmeside (såkaldte SMART løsninger) eller webshop, domænenavn, e-mailløsning samt drift heraf (hosting). Dette benævnes hovedproduktet, som afregnes på abonnementsbasis. Herudover leverer Mobication diverse tillægsydelser.

Hovedproduktet giver kunden adgang til at lagre data og datafiler vedrørende kundens hjemmeside på Mobications server. Mobications kunder har den fordel, at betalingen for trafik til deres hjemmesider er indeholdt i abonnementssprisen. I den forbindelse forudsættes det dog, at trafikken afvikles på en måde, der ikke forstyrrer driften for Mobications øvrige kunder eller påfører Mobication uforholdsmæssigt store udgifter. Det er således ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder shareware-arkiver, musikfiler, billedgallerier eller videosamlinger. Mobication forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved overtrædelse af dette. Det er alene Mobication, som afgør, om overtrædelse har fundet sted.

Mobication forestår hosting af kundens hjemmeside. I aftaleperioden udfører Mobication de rettelser af indholdet på hjemmesiden, som kunden anmoder om, samt indsætter skriftligt materiale og billeder, som kunden fremsender. Rettelser af indhold kan foretages vederlagsfrit, eller mod en betaling, afhængig af hvilken abonnements- og opdateringsaftale der er indgået. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. Mobication yder derudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via opdateringsmodulet. Rettelser i designet af hjemmesiden sker kun mod særskilt betaling og er ikke omfattet af den vederlagsfri_support.

I forbindelse med hjemmesiden stiller Mobication et Content Management System til rådighed, som giver kunden mulighed for selv at rette indhold på hjemmesiden.

Vi understøtter de 2 seneste desktop versioner Chrome, Firefox og Internet Explorer samt de seneste versioner af standardbrowseren til iOS og Android. Dette gælder dog kun såfremt browser og operativsystem er opdateret med seneste opdateringer fra producenten, samt at producenten stadig leverer opdateringer og fejlrettelser i fornødent omfang.

2.2 For så vidt angår webhotel, fungerer Mobication alene som registrator (formidler) i forbindelse med kundens erhvervelse af internetdomænet. Kunden er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af kunden.

2.3 For så vidt angår Opdateringsaftale (tillægsprodukt) gælder, at der er inkluderet op til 1 times rettelser, én gang hver måned. Ubrugte timer kan ikke overflyttes til et nyt genoptegningshalvår. Re-design af hjemmesiden er ikke inkluderet i Opdateringsaftalens ydelser.

3. TILLÆGSPRODUKTER
3.1     Ud over det af Mobication leverede hovedprodukt, tilbyder Mobication en række tillægsprodukter. For disse tillægsprodukter gælder følgende:

  • Tillægsprodukter leveres udelukkende som tillæg til et hovedprodukt. Såfremt kunden opsiger aftale om drift af hovedproduktet opsiges leverance af eventuelle tillægsprodukter samtidig.
  • Tillægsprodukter afregnes til den pris, som er aftalt ved indgåelse af aftale om leverance af disse.
  • Aftale om køb af tillægsprodukter kan ske skriftligt, pr. e-mail eller telefonisk. Ved telefonisk indgåelse af aftale om tillægsprodukt vil bestillingen blive bekræftet enten pr. mail eller brev.

4. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
4.1 Produktet forudbetales. I aftalen fremgår, hvor lang aftaleperioden er, og for hvor lang periode der skal forudbetales.

De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Mobication eller ses på www.megetsmart.dk

Abonnementsprisen kan reguleres årligt efter nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik.
Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,5% pr. måned fra forfaldsdatoen og til betaling sker, og der pålægges kr. 100,00 i gebyr ved fremsendelse af rykkerskrivelser.

Enhver forsinkelse af betalingen skal betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Mobication forbeholder sig retten til at lukke for kundens produkt ved forsinkelse.

Såfremt betalingen for en del af abonnementsperioden ikke sker rettidigt, forbeholder Mobication sig ret til at slutopgøre kontoen og fremsende en opkrævning for hele den periode der er indgået aftale om og for såvel hoved- som tillægsprodukter.

5. AFTALENS INDGÅELSE OG VARSLING AF ÆNDRINGER

5.1 Hvis Mobication fremsender tilbud til kunden på skrift eller pr. e-mail, er aftalen endelig indgået og bindende for parterne, når Mobication har modtaget underskrevet tilbud fra kunden eller modtaget bekræftelse pr. e-mail. Såfremt aftalen indgås mundtligt fremsendes bekræftelse til kunden enten på skrift eller pr. e-mail, hvorefter aftalen er endelig indgået og bindende for parterne. Såfremt kunden har oplyst en mailadresse til Mobication er kunden indforstået med, at Mobication med bindende virkning kan bekræfte indgåede aftaler på den opgivne mailadresse.

5.2 Mobication skal varsle ændringer af aftalen med kunden i de tilfælde ændringen er til ugunst for kunden. Varsling pr. e-mailadresse oplyst af kunden ved aftaleindgåelsen er tilstrækkelig_varsling.

Ændringer til ugunst for kunden skal ske med minimum én måneds_varsel.

Kunden kan opsige aftalen med Mobication som følge af varslede ændringer til ugunst for kunden. Opsigelse skal ske skriftligt og senest 14 dage efter varslingen af ændringen.

6. LOVGIVNING, KUNDENS FORPLIGTELSER OG ANSVAR

6.1 Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekt hos Mobication, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til Mobication skriftligt.

6.2 Kunden er ansvarlig for alt materiale, der stilles til rådighed for offentligheden eller på anden måde lagres på Mobications servere og er i alle henseender erstatningspligtig i forbindelse hermed.

Kunden er forpligtet til at holde Mobication skadesløs for ethvert tab, herunder følgetab og indirekte såvel som direkte tab, som Mobication måtte lide som følge af kundens handlinger.

7. MOBICATIONS FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

7.1 Mobication forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Mobication forbeholder sig dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde af misbrug af internettet eller begrundet mistanke herom.

Mobication forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. Mobication er berettiget til at videregive oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

7.2 Mobication er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter Mobications skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik_og_brug.

Mobication er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke for domæner og servere, der efter Mobications skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme.

Pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale, herunder billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold, må ikke forefindes på nogen af Mobications servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Mobication vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder ovennævnte, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden.

Mobication anser spam for misbrug af abonnementet og derved en misligholdelse af aftalen, og forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til relevante myndigheder i sådanne tilfælde.

Mobication forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde ydelsen, såfremt det er nødvendigt for at sikre den generelle drift, også selvom det skyldes forhold, som kunden ikke selv er skyld i.

Mobication er berettiget til uden varsel nedtage og lukke domæner og servere, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne.

I tilfælde af nedtagning eller lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og Mobication tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden

8. MATERIALE TILSENDT MOBICATION
8.1        Materiale, som kunden har indsendt eller afleveret til Mobication ifm. med udarbejdelse af hjemmesiden eller andre produkter, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. Mobication kan ikke holdes ansvarlig for materiale, herunder USB-sticks o.lign., som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Mobications varetægt. Mobication anbefaler derfor, at kunden indsender/afleverer kopier til Mobication. Kunden opfordres til selv at lave en back-up af materialet, inden det overgives til Mobication.

9. DOMÆNENAVN
9.1        Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan Mobication efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn.  Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK hostmaster) for opretholdelse af domænet. Såfremt kunden har et domænenavn, som ikke er et .dk domæne, så opkræves kunden et årligt gebyr pr. år af Mobication, for håndteringen af dette. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som kan ses på www.megetsmart.dk

10. EJENDOMS- OG BRUGSRETTIGHEDER
10.1      De skabeloner og billeder, der stilles til rådighed af Mobication forbliver Mobications ejendom. Mobication har ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data, kildekode samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Mobication, og som indgår som en del af kundens løsning. Mobication gør imidlertid ikke krav på nogen rettigheder til det indhold, som kunden selv har placeret på løsningen.

Endvidere har Mobication gennem aftale med en række rettighedshavere fået tilladelse til at lade andet ophavrettighedsbeskyttet materiale indgå i kundens hjemmeside. Kopiering af dette materiale til andet formål, herunder drift af hjemmeside hos anden leverandør, kan derfor være en krænkelse af 3. parts rettigheder.

De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Mobications skriftlige accept.

10.2 Uautoriseret brug af Mobication platformen, reproduktion eller overdragelse er strengt forbudt.

10.3 Mobication indestår og garanterer overfor Kunden for, at Mobication er i besiddelse af alle tilladelser, licenser, godkendelser m.v., som er nødvendige for, at Mobication retmæssigt kan opretholde drift og vedligeholdelse af Hovedproduktet i overensstemmelse med nærværende Aftale.

11. OPSIGELSE
11.1      Efter aftaleindgåelsen er aftalen uopsigelig for kunden i kontraktens aftaleperiode, der fremgår af kontrakten, med mindre andet er aftalt skriftligt. Herefter har abonnementet en løbetid på 12 måneder og fornys automatisk efter udløb af en periode, såfremt kunden ikke opsiger_produktet_skriftligt.

Opsigelse skal ske senest 3 måneder før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end 3 måneder før udløb af en periode vil aftalen automatisk blive forlænget med 12 måneder. Dette gælder både hoved- og tillægsprodukter.

Såfremt kunden ønsker at opsige en aftale, så skal det ske skriftligt, enten pr. mail til kontakt@megetsmart.dk, eller pr. post eller fax. Mobication fremsender en bekræftelse på opsigelsen til kundens emailadresse. I tilfælde af tvist er det kundens ansvar at dokumentere, at der er fremsendt en opsigelse til Mobication. Mundtlige opsigelser accepteres_ikke.

Mobication kan opsige alle former for abonnementer med 1 måneds varsel. I tilfælde af Mobications opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede aftaler eller Mobications forretningsbetingelser.

12. FORCE MAJEURE
12.1 Ingen af Parterne er ansvarlige for forsinkelse eller fejl og mangler, som skyldes omstændigheder, der er hinsides den pågældende Parts rimelige kontrol (force majeure), og Mobication kan ikke ifalde ansvar for tab, der skyldes forhold, der ligger udenfor Mobications kontrol og som Mobication ikke burde have taget i betragtning ved aftaleindgåelsen.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING
13.1 Mobication er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Mobications elektroniske udstyr eller afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Mobications leverandørers eller øvrige tredjemænds forhold.

Mobication er ikke ansvarlig for informationer hentet fra internettet eller brugen af internettet i øvrigt.

Ved redelegering af et domæne er Mobication ikke ansvarlig for tab eller skade i forbindelse hermed.

Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Mobication yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

Mobication kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle_forsinkelser.

I forbrugerforhold ifalder Mobication ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. Mobication kan ikke under nogen omstændigheder ifalde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Mobication er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel (som f.eks. tekster, diverse billeder eller flash-illustrationer samt hertil_beslægtet_produkter).

Mobication er ikke ansvarlig for ændringer, og evt. konsekvenser af disse ændringer, hvis ændringerne er foretaget af kunden selv, eller af andre, som kunden har givet adgang til systemerne. Det gælder både for hoved- og tillægsprodukter.

Mobication er erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved grov uagtsomhed. Mobications eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag i seneste faktureringsperiode.

Kundens krav om erstatning skal fremsættes skriftligt senest 10 dage efter, at kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

14. ØVRIGE BESTEMMELSER
14.1 Reklamation

14.1.1  I tilfælde af uoverensstemmelse omkring aftalen, kan du klage til Kundeservice på 70252700. Såfremt du efterfølgende ikke mener, at problemet er løst, henviser vi til at du sender en skriftlig klage til vores adresse. Vi skal senest 14 dage efter modtagelse af klage bekræfte modtagelsen til dig. Vi træffer afgørelse i klagen hurtigst muligt og som udgangspunkt senest en måned efter, at klagen er indgivet.

14.2 Lovvalg og værneting

14.2.1  Aftalen er underlagt dansk ret.

14.2.2  Alle tvister som knytter sig til denne Aftale afgøres med Sø- og handelsretten som værneting.

Den vindende part er berettiget til fra modparten at modtage en erstatning som fastsættes ved dom ligesom retten fastsætter niveauet for rimelige juridiske udgifter i forbindelse med sagsbehandlingen.

14.3. Aftalens enhed, helhed og overdragelse

14.3.1  Aftalen og dens bilag udgør Parternes samlede aftale og afløser alle forudgående mundtlige såvel som skriftlige aftaler mellem Parterne. Aftalens bilag udgør en integreret del af aftalegrundlaget. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalens Almindelige Betingelser og et bilag går indholdet af bilaget dog forud for indholdet af de Almindelige Betingelser. Det er en gyldighedsbetingelse for tillæg oprettet til Aftalen, at disse er underskrevet af Parterne.

14.3.2  Fravigelse af de generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på e-mail

14.3.3  Mobication er berettiget til frit at overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.